Menu

Bestuur

Statuten

Foto's

Contact

Ons veld

Radiovliegclub Dordrecht en Omstreken, gevestigd te Dordrecht.

roepnaam RED EAGLES

Onze statuten, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 22-08-1973.

Artikel 1 - naam, doel, vestiging

De naam van de vereniging is Radiovliegclub Dordrecht en Omstreken. De vereniging is gevestigd in de gemeente Dordrecht. De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan, onverminderd de mogelijkheid tot opheffing overeenkomstig artikel 9. De vereniging stelt zich ten doel, de belangstelling voor het bouwen van en vliegen met radiografisch bestuurde motormodelvliegtuigen op te wekken, aan te wakkeren en in goede banen te leiden, alsmede de kennis der luchtvaart in het algemeen te verbreiden en aan te kweken.

Artikel 2 - middelen.

Ter bevordering van dit doel zullen onder meer de volgende middelen worden aangewend: het bouwen en beproeven van radiografisch bestuurde gemotoriseerde modelvliegtuigen en de ontwikkeling en uitwisseling van kennis op dit terrein. het deelnemen aan en het organiseren van wedstrijden met modelvliegtuigen. het inrichten en onderhouden van een of meer terreinen, waarop op verantwoorde wijze met de onder a) bedoelde modelvliegtuigen kan worden gevlogen; het stellen van regels ter bevordering van de goede gang van zaken en de veiligheid op deze terreinen. samenwerking met andere verenigingen of personen die eenzelfde of vergelijkbaar doel nastreven, en samenwerking met eventuele andere gebruikers van de frequenties voor radiobesturing.

Artikel 3 - leden.

Leden zijn zij, die als zodanig door de ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen zijn aangenomen. Tot het lidmaatschap worden slechts diegenen toegelaten, die in staat zijn, zelfstandig een hun toebehorend radiografisch bestuurd modelvliegtuig te doen opstijgen, vliegen en landen. Een demonstratie in aanwezigheid van ten minste twee leden, waarbij drie vluchten worden uitgevoerd zonder tussentijdse reparatie, is voldoende ten bewijze van deze vaardigheid.

Artikel 4 - kandidaat-leden.

Kandidaat-leden zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn aangenomen. Als kandidaat-lid worden slechts diegenen toegelaten, die een radiografisch bestuurbaar modelvliegtuig bezitten.

Artikel 5 - KNVvL.

Alle leden en kandidaat-leden zijn tevens lid of jeugdlid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Leden en kandidaat-leden verplichten zich daartoe, zich als lid of jeugdlid van de KNVvL aan te melden, en de door de KNVvL vast te stellen contributie rechtstreeks te voldoen.

Artikel 6 - Zendmachtiging.

Alle leden en kandidaat-leden die een zender bezitten verplichten zich, gebruik te maken van de collectieve zendmachtiging van de KNVvL of van een persoonlijke zendmachtiging van de PTT, en de daarvoor nodige formaliteiten te vervullen, keuring te laten verrichten en kosten rechtstreeks te voldoen. Desgevraagd zal elk lid of kandidaat-lid zijn zendmachtiging tonen aan elk bestuurslid. Opmerking: De KNVvL en de PTT zijn niet meer gemachtigd tot het verstrekken van zendvergunningen.

Artikel 7 - contributie.

Alle leden en kandidaat-leden betalen jaarlijks, in de maand januari aan de vereniging een contributie van vijf gulden. De ledenvergadering is op voorstel van het bestuur gerechtigd, met gewone meerderheid van stemmen te besluiten tot het doen van een gemeenschappelijke uitgave van maximaal duizend gulden per twaalf maanden, waarvan de kosten door alle leden en kandidaat-leden gelijkelijk zullen worden gedragen. De ledenvergadering is op voorstel van het bestuur gerechtigd, met ten minste tweederde der uitgebrachte stemmen te besluiten tot het doen van een gemeenschappelijke uitgave van onbeperkte hoogte, waarvan de kosten door alle leden en kandidaat-leden gelijkelijk zullen worden gedragen. De desbetreffende extra bijdrage is direct verschuldigd nadat het daarop betrekking hebbende besluit door de ledenvergadering is genomen.

Artikel 8 - bestuur.

De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit drie tot zes leden en kan de volgende functies omvatten: voorzitter: deze opent, leidt en sluit bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen; ziet erop toe dat besluiten van de ledenvergadering door het bestuur worden uitgevoerd; vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. secretaris: deze houdt aantekening van besluiten, in bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen genomen; houdt aantekening van de namen en adressen van de leden en kandidaat-leden; zorgt voor oproeping voor vergaderingen. penningmeester: int contributie; int bijdragen ingevolge besluiten van de ledenvergadering als bedoeld in artikel 7; houdt aantekening van alle ontvangsten en uitgaven met vermelding van het bedrag, en naam van degene van wie is ontvangen of aan wie is betaald; legt aan het gezamenlijke bestuur, en aan de ledenvergadering verantwoording af van het kasbeheer. eerste vliegleider: regelt, wanneer hij dat nodig vindt, de samenwerking bij vliegen, waarbij hij aanwezig is; kan daarbij aanwijzingen geven ten aanzien van opstelplaats, vrijhouden van start - en landingsbanen, vliegveiligheid en dergelijke. tweede vliegleider: vervangt de eerste vliegleider indien die afwezig is. derde vliegleider: vervangt de eerste en tweede vliegleider indien die afwezig zijn. Alle bestuursleden worden ter ledenvergadering in functie gekozen. Elk jaar treedt de helft van het aantal bestuursleden volgens rooster af op een ledenvergadering, welke gelijktijdig nieuwe bestuursleden daarvoor in de plaats kiest. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar, echter niet voor de derde achtereenvolgende maal in dezelfde functie. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of twee bestuursleden dit nodig vinden, echter ten minste eenmaal per jaar ter vaststelling van de agenda voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Alle besluiten in de bestuursvergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Staken de stemmen, dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 9 - ledenvergadering.

De ledenvergadering is de hoogste macht in de vereniging. Ten minste eenmaal per jaar, zo mogelijk in januari, wordt een ledenvergadering gehouden. Op de jaarlijkse ledenvergadering worden in elk geval de volgende punten behandeld: bestuursverkiezing jaarverslag penningmeester mededeling van sedert de vorige ledenvergadering genomen bestuursbesluiten. De ledenvergadering wordt verder zo vaak gehouden als de voorzitter, twee bestuursleden of ten minste vijf leden hun wens daartoe kenbaar maken aan de secretaris. Elk lid heeft ter vergadering een stem. Kandidaat-leden hebben geen stemrecht, maar kunnen wel deelnemen aan een eventuele beraadslaging die aan een stemming voorafgaat. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Tweederde van de stemmen van alle leden zijn nodig voor een besluit tot statutenwijziging of opheffing van de vereniging. Besluiten en verkiezing van personen geschieden bij acclamatie, door handopsteken of schriftelijk: Bij acclamatie indien geen der aanwezige leden handopsteken verlangt, bij handopsteken indien geen der aanwezige leden schriftelijke stemming verlangt. Behaalt bij de verkiezing van personen geen der kandidaten de meerderheid der stemmen, dan volgt herstemming tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden; is ook daarbij nog geen meerderheid verkregen, dan wordt opnieuw gestemd, waarbij de kandidaat-leden eveneens elk één stem kunnen uitbrengen; is ook daarbij geen meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Artikel 10 - einde lidmaatschap.

Behalve door overlijden en door schriftelijke opzegging aan de secretaris, kan het lidmaatschap ook eindigen door royement. Royement is alleen mogelijk door een behoorlijk bijeengeroepen algemene ledenvergadering, met ten minste tweederde der uitgebrachte stemmen voor het royement. Een voorstel tot royement kan nimmer met een ander voorstel worden gecombineerd.

getekend:

voorzitter:     L.M. Brillemans                                                                                                       secretaris:     H.C. Brouwer